Regulamin

§ 1 Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Bartłomiej Solarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod
  firmą: Zakład produkcji kotłów centralnego ogrzewania Bartłomiej Solarczyk, Pleszew, ul. Lenartowicka 48, 63-300 Pleszew,
  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
  przez Ministra Gospodarki, NIP: 6171457726, REGON: 300629504
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem cieplomax.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawca umowy prawnej (umowy sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu
 5. Towar – przedmioty dostępna na sprzedaż w Sklepie.
 6. Zamówienie – czynność Kupującego służąca zawarciu umowy sprzedaży Towarów na odległość.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu, kwestie związane z zawarciem umowy oraz zasady reklamacji.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 3. Ceny dostępne na stronie Sklepu są cenami w walucie polski złoty i zawierają podatek VAT (ceny netto podawane są w nawiasach obok ceny brutto). Nie jest w nich zawarta cena dostawy.
 4. Wszystkie Towary są nowe i wolne od wad zgodnie z podstawą prawną: art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen i oferty w sklepie, nie dotyczy to Zamówień już złożonych.
 6. Kupujący może dokonać rejestracji w sklepie, nie jest to obowiązkowe i konieczne do składania Zamówienia.

§ 3 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący wybiera przedmiot, dodaje go do koszyka, postępuje z dalszymi instrukcjami aż do kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 2. Po poprawmy wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności związanych z Zamówieniem Kupujący otrzyma:
  a) email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia
  b) w ciągu 1-2 dni od złożenia Zamówienia informację o realizacji zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży i zakupu.
 3. W Sklepie dostępne są następujące sposoby realizacji płatności:
  a) przelew na rachunek Sprzedawcy:
  Zakład produkcji kotłów C.O.
  Bartłomiej Solarczyk
  63-300 Pleszew, ul. Lenartowicka 48
  BS PLESZEW
  56 8407 0003 0010 6470 2000 0001

  b) za pośrednictwem systemu płatności Tpay świadczonej przez
  Krajowy Integrator Płatności S.A.
  ul. Św. Marcin 73/6
  61-808 Poznań
  NIP: 7773061579
  REGON: 300878437
  KRS: 0000412357
  c) gotówką za pobraniem lub przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy
 4. Płatność przelewem powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni roboczych, po tym okresie Zamówienie zostanie anulowane.
 5. Koszty dostawy są zależne od zamówionego Towaru i sumy Zamówienia. Ostateczny koszt wysyłki
  można sprawdzić podczas finalizacji Zamówienia oraz w zakładce “Koszty wysyłki” na stronie Sklepu.

§ 4 Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza wysyłki i płatności.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia powinno rozpocząć się w ciągu 1-2 dni.
 3. Czas potrzebny na realizację zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru, należy
  także do tego doliczyć czas potrzebny na dostawę Towaru.
 4. Czas dostawy przesyłki kurierem wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych.
 5. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zobowiązujemy się powiadomić o tym Kupującego.
 6. Dowodem zakupu jest faktura VAT wysyłana na email podany przy składaniu Zamówienia
 7. Dostawy są realizowane za pomocą firmy kurierskiej GLS oraz własnych dostawców(w przypadku kotłów).
 8. Miejscem dostarczenia towaru jest adres podany przy wypełnianiu formularza.
 9. Zgłaszając reklamację w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie
  przesyłki należy dostarczyć protokół
  szkody. Pomoże to w szybszym dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

§ 5 Rękojmia

 1. W myśl przepisów art. 556 oraz art. 5561 – 5563 KC. Sprzedawca jest odpowiedzialny na wady fizyczne.
 2. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Może tego dokonać przez email, osobiście w siedzibie firmy lub listownie.
 3. Przed reklamacją Sprzedawca sugeruje kontakt telefoniczny lub mailowy. Pomoże to w sprawniejszym rozwiązaniu reklamacji
 4. Kupującemu składającemu reklamację zaleca się podać dane kontaktowe, numer Zamówienia oraz opis przyczyny reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także kopie dokumentu sprzedaży.
 5. Kupujący, który z tytułu rękojmi wykonuje reklamację zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny w tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie w terminie podanym wcześniej.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jeżeli towar był wykonywany według specyfikacji Kupującego.
 3. Po odstąpieniu od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru do Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni na własny koszt.
 4. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości kupionego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny.
 5. Zwrot płatności zostanie zrealizowany za pomocą tej samej metody, która została wybrana do Zamówienia, chyba że Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru.

§ 7 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych na stronach Sklepu jest Sprzedawca
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy, realizacji zamówień, utworzenia konta, udostępnienia możliwości skorzystania z newsletteru oraz obsługi formularza kontaktowego
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Kupującego
 5. Sprzedawca może udostępniać zebrane dane podmiotom (kurier), w celu realizacji Zamówień w obrębie Unii Europejskiej.
 6. Każdemu klientowi przysługuje prawo do kopii, edycji i usunięcia swoich danych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach pominiętych w regulaminie obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. Regulamin w obecnej formie jest dostępny dla Kupującego w formie elektronicznej na stronie cieplomax.pl w zakładce „Regulamin”.